A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény
(a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő


H A T Á R O Z A T O T


A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással
kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Községi Sportkör Nógrádsáp kérelmező
(székhelye: 2685 Nógrádsáp Hunyadi u. 7./II, adószáma: 18638909 - 1 - 12, képviselője: Takács Bertalan) (a továbbiakban:
Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5)
bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi
összegekben jóváhagyom:

Letölthető dokumentumok:

Kérelem

sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

az MLSZ országos sporttelep felújítási program előminősítési eljárásár II. ütemére benyújtott pályázat értékelésének
eredménye

TAO határozat1

TAO határozat2

TAO határozat3